Thanh trung tính nối đất – Thanh đồng nối đất

Thanh trung tính nối đất – Thanh đồng nối đất

Description

Thanh trung tính nối đất – Thanh đồng trung tính nối đất chủng loại từ 4P đến 36P, dòng tối đa 125A và 160A. Cỡ thanh đồng 9x6mm hoặc 12x8mm, có chi tiết thông số lỗ cho mỗi cực.

Thanh trung tính – Thanh đồng nối đất

 • E9604 Thanh đồng nối đất 9*6mm – Max. 125A – 4P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm, đơn giá: 12,000/thanh
 • E9606 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 6P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm, đơn giá: 14,000/thanh
 • E9608 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 8P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm, đơn giá: 16,000/thanh
 • E9610 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 10P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm, đơn giá: 18,000/thanh
 • E9612 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 12P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm, đơn giá: 20,000/thanh
 • E9618 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 18P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm, đơn giá: 30,000/thanh
 • E9620 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 20P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm, đơn giá: 35,000/thanh
 • E9624 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 24P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm, đơn giá: 40,000/thanh
 • E9630 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 30P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm, đơn giá: 49,000/thanh
 • E9636 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 36P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm, đơn giá: 59,000/thanh
 • E12812 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 12P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm, đơn giá: 39,000/thanh
 • E12818 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 18P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm, đơn giá: 58,000/thanh
 • E12820 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 20P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm, đơn giá: 65,000/thanh
 • E12824 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 24P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm, đơn giá: 77,000/thanh
 • E12830 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 30P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm, đơn giá: 96,000/thanh
 • E12836 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 36P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm, đơn giá: 112,000/thanh
Thanh trung tính – Thanh đồng nối đất
Thanh trung tính – Thanh đồng nối đất

Gối đỡ thanh đồng nối đất

 • IS9*6 Gối đỡ thanh đồng 9*6 mm, 20 cái/bọc, đơn giá: 3,300/cái
 • IS12*8 Gối đỡ thanh đồng 12*8 mm 20 cái/bọc, đơn giá: 3,300/cái
Gối đỡ thanh đồng nối đất
Gối đỡ thanh đồng nối đất